Risk Değerlendirmesi

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği” ne göre tüm iş yerleri risk analizi yapmak/yaptırmak zorundadır. MADDE 12- Yapılan risk değerlendirmesi, iş yerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yıl, tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yıl geçerlidir. Bu süre dolmadan kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir: İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında, Üretim yönteminde değişiklikler yapıldığında, İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olayı meydana geldiğinde, Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda, İş yerinin taşınması ya da bulunduğu binada değişiklik yapılması sonucunda, Çalışma ortamına ait sınır değerlere ait bir yönetmelik değişikliği olması durumunda, İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklikler yapılması durumunda. Buna göre; Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, İşyerinin tertip ve düzeni, Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu, Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanların belirlenmesi, İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması gibi durumlar göz önünde bulundurularak Risk Değerlendirme çalışması hazırlanır. Bu Risk Değerlendirme çalışması, işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlayacak şekilde, alanlarında uzman çalışanlarımız tarafından titiz bir çalışma sonunda hazırlanır.